realitní a jiné zprostředkování
Ing. Georgi Popov

GDPR

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI POPOV a.s.

Cílem této webové stránky je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého zákazníka.

 1. JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A PO JAKOU DOBU JE ZPRACOVÁVÁME?
 • Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, („Zákon“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vedeme databázi osobních údajů svých zákazníků a jsme správci těchto údajů.
 • Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme:

 

 1. na základě zákona jako tzv. zákonné zpracování, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů, vzhledem ke smluvnímu charakteru našich vztahů je jejich poskytnutí dobrovolné, avšak v případě Vašeho odmítnutí zpracování údajů Vám služby, o které máte zájem, nemůžeme poskytnout;

 

 1. na základě Vašeho souhlasu jako tzv. dobrovolné zpracování, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.
 • Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

 

 1. Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), národnost, věk, pohlaví, bankovní spojení apod.; u zákazníka-fyzické osoby podnikatele též IČ a DIČ;

 

 1. Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;
 • Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.
 • Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme, v souladu se Zákonem (viz § 13 Zákona), pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost („Zpracovatelé“); seznam Zpracovatelů je k dispozici níže na této stránce.
 • Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich likvidaci v souladu se Zákonem.
 1. Z JAKÝCH ZDROJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?
 • Přímo od Vás při našem jednání s Vámi o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci (zákonné zpracování);
 • Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas (dobrovolné zpracování);
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.
 1. K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVÁME?
 • Pro účely související s poskytovanými obchody a službami, zejména pro vyhodnocení žádosti o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby;
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a spokojenosti zákazníků a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů;
 • Pro obchodní účely, mj. pro vývoj nových produktů cíleně zaměřených na potřeby zákazníků a pro informování zákazníků o našich nových produktech a službách.
 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
 • Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 • Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.
 1. KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
 • Našim Zpracovatelům, kteří pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů; za Zpracovatele vybíráme pouze takový subjekt, který nám poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů; seznam Zpracovatelů je k dispozici níže na této stránce.
 • Dalším subjektům, a to na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem;
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají zákony (např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.;
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
 1. JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

 1. JAKÝ PŘÍSTUP MÁTE KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese:

POPOV a.s., K Vápence 975, Pardubice  530 02 nebp mail adrese: popov@auto-popov.cz Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 Zákona) vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku (viz § 12 Zákona). Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 Zákona). Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

 1. KDE MŮŽETE UPLATNIT PŘÍPADNÉ NÁMITKY KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

 • e-mailovou zprávou na adresu: popov@auto-popov.cz či
 • písemným oznámením zaslaným na adresu: POPOV a.s. , K Vápence 975, PARDUBICE     JAK INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANĚ?
 • Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách: pop2.cz
 • S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany jste našimi pracovníky, popř. spolupracujícími osobami seznámeni při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti jste také požádáni, abyste se vyjádřili k navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů (dobrovolné zpracování).
 1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáme, pro účely níže uvedené, i třetím osobám tvz. zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou uzavíráme podle zákona o ochraně osobních údajů. Zde najdete taxativně vymezené skupiny zpracovatelů, kterým jsou data předávána s uvedením těch nejdůležitějších zpracovatelů.

 

Zpracovatelé, kteří zajišťují technickou a administrativní podporu:

 • ATECO spol. s r.o.

IČO : 45808554, se sídlem Bořanovická 18 / 108,
180 00 Praha 8,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 12265

 

 • ENDET GROUP s.r.o.

IČO 28815793, se sídlem Nádražní292,
533 51 Pardubice – Rosice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 29031

 

 • AUTO POPOV s.r.o.

IČO 48170046, se sídlem K Vápence 975,
530 02 Pardubice,
zapsaná u Krajského soudu V Hradci Králové pod sp. zn. C 3991

 

 • O2 CZECH REPUBLIC a.s.

IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266 /2,
140 22 Praha 4,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2322